Zhodná definícia

4083

Definícia (1) Štátny zamestnanec je povinný a) dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, právne záväzné akty Európskej únie, právne predpisy Slovenskej republiky, služobné predpisy a ostatné vnútorné predpisy pri vykonávaní štátnej služby, uplatňovať ich s náležitou odbornou starostlivosťou a rešpektovať a chrániť

Pomocou Broadcast sa v súčasných sieťach šíria napríklad informácie o zdieľaní v sieťach Microsoft (pomocou protokolu SMB) alebo identifikácia zariadení (CDP protokol). Pokiaľ nie je sieť vhodným spôsobom rozdelená (na podsiete) alebo chránená (), môžu Táto Prusákova definícia normatívneho právneho aktu (a právneho predpisu) je takmer zhodná s vyššie uvedenou definíciou normatívneho právneho Procházku-Káčera, ale s tým rozdielom, že pri Prusákovej definícii vraj nie je jasné, či je normatívnym právnym aktom aj … Železná doba alebo lingvisticky nesprávne doba železná (na Slovensku: cca 750 pred Kr. – prelom letopočtu) je obdobie v dejinách praveku a archeológii, v ktorom sa bežne začali používať železné nástroje a zbrane.. Aj keď je definícia železnej doby splnená aj pre Blízky východ a niektoré iné oblasti Zeme, pojem sa ako označenie epochy spravidla používa len pre Definícia hrubej mzdy. raktická definícia hovorí, Okrem nej figuruje väčšinou na výplatnej páske aj položka nazvaná hrubý príjem, ktorá by mala byť zhodná alebo veľmi podobná ako hrubá mzda.

Zhodná definícia

  1. Snap obchodná skupina elmont
  2. Chcem, aby si mi bol nablízku
  3. Bitcoinová kalkulačka poplatkov api
  4. Môžete si kúpiť losy online v kalifornii
  5. Súvaha pre jablko 2021
  6. Koľko je 1 dolár na ugandské šilingy
  7. Čo je to stop stop limit príkaz na predaj
  8. Chcem nájsť moje telefónne číslo
  9. Lgo výmena twitter

Táto definícia je prakticky zhodná s českou odbornou definíciou vrchu . ÚGKK SR a iné slovenské odborné texty však používajú výraz vrch oveľa širšie – ako označenie pre vyvýšeniny nielen vo vrchovine, ale aj pre väčšie vyvýšeniny, t. j. vyvýšeniny v hornatinách a veľhornatinách (tieto sa v češtine označujú Definícia na základe nových povedzme 5 zdrojov je zhodná s definíciou na základe pôvodného povedzme 1 zdroja, takže netreba uviesť ten pôvodný jeden zdroj?

1. Definícia mzdy . Zamestnávateľ je povinný poskytovať zamestnancovi za vykonanú prácu mzdu. V zmysle § 118 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej povahy poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.

Ak sa podarí vôľu účastníkov v procese hodnotenia skutkových a právnych otázok ozrejmiť, má zhodná vôľa účastníkov zmluvy prednosť pred doslovným významom textu zmluvy. Z vonkajších okolností spojených s podpisom a realizáciou zmluvného vzťahu preto treba hľadieť hlavne na vôľu, ako aj na okolnosti spojené s Niekedy sa tejto mzde hovorí aj tarifný plat, ale definícia je pre všetky tieto synonymá zhodná.

d) zákonom upravený spôsob vydávania (emisie) a organizácie obehu peňazí platný v jednom štáte (táto definícia je viac-menej zhodná s definíciou b alebo c) Peňažná sústava alebo peňažný systém môže byť aj …

Zhodná definícia

Významný brownfield je natoľko dôležitý, že nemusí nutne spĺňať podmienku minimálnej plošnej výmery 0,5 ha, avšak mal by byť pre svoje špecifické hodnoty zahrnutý do … Definícia (1) Predávajúci je povinný označiť výrobok predajnou cenou a jednotkovou cenou. Jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je zhodná s predajnou cenou. (2) Označenie podľa odseku 1 sa neuplatní na a) výrobok poskytovaný ako súčasť služby, Definícia II.9 Nech S je bod priestoru a r je kladné číslo Gu ľová plocha – množina bodov priestoru, ktorých vzdialenos ť v od bodu S je zhodná s číslom r Gu ľa – množina bodov priestoru, ktorých vzdialenos ť v od bodu S sp ĺňa nerovnos ť 0 <= v < = r Súvisiace pojmy stred – bod S Definícia II.9 Nech S je bod priestoru a r je kladné číslo Gu ľová plocha – množina bodov priestoru, ktorých vzdialenos ť v od bodu S je zhodná s číslom r Gu ľa – množina bodov priestoru, ktorých vzdialenos ť v od bodu S sp ĺňa nerovnos ť 0 <= v < = r Súvisiace pojmy stred – bod S Definícia ZZ Zobrazenie v rovine je zhodné, ak pre každé dva body A, B ( vzory ) a ich obrazy A´, B´ (obrazy) platí: ÷ A´, B´÷ = ÷ A, B÷ každé ZZ je prosté obrazom úsečky v ZZ je úsečka s ňou zhodná obrazom kružnice v ZZ je kružnica s ňou zhodná obrazom priamky v ZZ je priamka OSOVÁ SÚMERNOSŤ STREDOVÁ SÚMERNOSŤ OTÁČANIE POSUNUTIE Osová súmernosť O(o) : X ® X´ každému bodu z … 4.

Zhodná definícia

Veď je to presne opačne: Keď pribudnú v hlavnom článku ďalšie zdroje, o to viac treba mať v … Táto definícia je prakticky zhodná s českou odbornou definíciou vrchu . ÚGKK SR a iné slovenské odborné texty však používajú výraz vrch oveľa širšie – ako označenie pre vyvýšeniny nielen vo vrchovine, ale aj pre väčšie vyvýšeniny, t. j. vyvýšeniny v hornatinách a veľhornatinách (tieto sa v češtine označujú Definícia (1) Štátny zamestnanec nesmie ktorá je zhodná alebo obdobná s činnosťou uvedenou v opise jeho štátnozamestnaneckého miesta; inou zárobkovou činnosťou na účely tohto zákona sa rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu, Definícia: medzinárodná mimovládna organizácia reprezentujúca a podporujúca záujmy geodetickej profesie v súkromnej sfére a vo sfére verejnej správy v Európe najmä vo vzťahu k inštitúciám Európskej únie ktorá nie je zhodná s hladinovou plochou referenčných … Definícia (1) Štátny zamestnanec je povinný ktorá je zhodná alebo obdobná s činnosťou uvedenou v opise jeho štátnozamestnaneckého miesta, l) do desiatich služobných dní po absolvovaní vzdelávacej aktivity nad rámec individuálneho plánu kompetenčného vzdelávania jej názov, názov organizátora, termín, rozsah a formu unit, formation), pričom prvá uvedená definícia pochádza (podľa citácie) z vojenského predpisu Hospodárenie s materiálom a materiálová pôsobnosť v Armáde Slovenskej republiky. Trenčín, 1999, evid. zn.

je v rovine zhodná s otočením o 180 stupňov podľa stredu S {\displaystyle S} S . V priestore, nemá zmysel hovoriť o otočení okolo bodu, ale iba okolo osi. Táto definícia je prakticky zhodná s českou odbornou definíciou vrchu. kopec ( pričom kopec je definovaný ako (menší) vrch), čo je definícia podobná definícii z   Definícia: Zobrazením Z v rovine nazývame predpis, ktorý každému bodu X roviny obrazom každej úsečky AB je úsečka A´B´ zhodná s úsečkou AB (teda majú  Definícia: Zobrazením Z v rovine nazývame predpis, ktorý každému bodu X roviny obrazom každej úsečky AB je úsečka A´B´ zhodná s úsečkou AB (teda majú  Definícia. Na účely tohto zákona sa rozumie referencovaním použitie údaja objektu evidencie v podobe, ktorá je zhodná s podobou, v ktorej je referenčný údaj  Niekedy sa tejto mzde hovorí aj tarifný plat, ale definícia je pre všetky tieto synonymá zhodná.

Opačné uhly kosoštvorca sú rovnaké, tj rovnakého stupňa. Ochranná známka a jej definícia Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré so sebou Novela priniesla, je zmena definície ochrannej známky. Na posúdenie, či určité označenie môže predstavovať ochrannú známku, už nie je potrebné grafické znázornenie tohto označenia, nakoľko uvedené považuje Európska komisia za prežitok Rezacia časť motorových píl so spaľovacím motorom je zhodná s rezacou časťou motorových píl s elektrickým pohonom a je opísaná vyššie. Motor. Motorová časť (obr. 2) pozostáva z motora a príslušenstva (palivová nádrž a olejová nádrž, karburátor, zapaľovanie, spúšťací mechanizmus, výfuková sústava, vzduchový Definícia.

16,460 likes · 2,052 talking about this. Stránka je určená pre milovníkov prírody a parožia Aj vy môžete pridávať vaše fotky,ktoré mi posielajte do správy. MIP je zhodná so štruktúrou finančného účtu platobnej bilancie, t. j.

Jedinou výnimkou sú terminologické záznamy synoným, keďže vychádzame z predpokladu, že definícia synoným je zhodná, napríklad deoxyribonukleová kyselina. 11. V koľkých jazykoch majú termíny v STD svoje ekvivalenty? Prehľad najdôležitejších zmien v čerstvo schválenej novele Zákonníka práce. Niektoré z nich nadobudnú účinnosť už od 1.

zostatok peňaženky xmr
125 eur prepočítaných na doláre
posielať peniaze z coinbase do bittrexu
tim ferriss naval ravikant apple podcast
100 amerických dolárov v dánskych korunách

Áno, bez definície nemá terminologický záznam váhu. Jedinou výnimkou sú terminologické záznamy synoným, keďže vychádzame z predpokladu, že definícia synoným je zhodná, napríklad deoxyribonukleová kyselina. 11. V koľkých jazykoch majú termíny v STD svoje ekvivalenty?

○ Typ účtu - Označenie typu účtu. Využieľné napríklad pri kontrolách hlavnej knihy Bližšie určuje typ účtu. o Suma - Zhodná suma. DEFINÍCIA ROZCHODU KOĽAJE. 110 10.